Microbiology : Staff

Staff

 • Dr. Ghanshyam U. Kavathia Associate Professor
 • Dr. Manish H Patani Associate Professor
 • Dr. Madhulika A Mistry Associate Professor
 • Dr. Sejul K. Antala Assistant Professor
 • Dr. Tejal K. Joshi Assistant Professor
 • Dr. Gopee Makwana Assistant Professor
 • Dr. Bhoomi A Rathod Tutor
 • Dr. Ekta Gosaliya Tutor
 • Dr. Anil B Chaudhary Tutor
 • Dr. Priyanka K Patel Tutor
 • Dr. Kunjal J Vanja Jr. Resident
 • Dr. Jay K Parikh Jr. Resident
 • Dr. Shweta Chaudan Jr. Resident
 • Dr. Chintan Dalwadi Jr. Resident
 • Dr. Prem Prakash Jr. Resident
 • Dr. Garima Mehta Jr. Resident
 • Dr. Megha Gevariya Jr. Resident
 • Dr. Pankti Shah Jr. Resident
 • Dr. Dolly Solanki Jr. Resident
 • Dr. Nirali Daftary Jr. Resident
 • Dr. Dipika Patel Jr. Resident
 • Dr. Isha Mehta Jr. Resident
 • Dr. Hetvi Chavda Jr. Resident