Physiology : Staff

 

 

Staff

 • Dr. R. S. Trivedi Professor & Head
 • Dr. Kirit Sakariya Associate Professor
 • Dr. Shital Ghataliya Associate Professor
 • Dr. Neha Pandya Associate Professor
 • Dr. Dipti Thakker Assistant Professor
 • Dr. Ashwin Sorani Assistant Professor
 • Dr. Chirag Savalia Assistant Professor
 • Dr. Manish Kakaiya Assistant Professor
 • Dr. Bharat Chavda Assistant Professor
 • Dr. Jigar Barasara Tutor
 • Dr. Trupti Ranapara Tutor
 • Dr. Payal S. Jivani Tutor
 • Dr. Naisargi Joshi Tutor
 • Dr. Sharlin Christian Tutor
 • Dr. Jagruti K. Patel Jr. Resident
 • Dr. Piyush kumar K. Patel Jr. Resident